รายละเอียดการสอบ
การสอบคัดเลือก
   กำหนดการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
      เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
      เวลา 13.00 น. - 16.00 น. วิชาเคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์
การสอบคัดเลือก
    แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานราชการและมีรูปถ่ายติด เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
   กรณีไม่มีหลักฐานตามข้างต้น ให้นักเรียนขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดมา ยืนยัน ในวันสอบคัดเลือก
หมายเหตุ
   1. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่ มีชื่อ - สกุล ไม่ถูกต้องเข้าสอบ
   2. กรณีที่จ่ายเงินแล้ว แต่ไม่มีชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงิน มาแสดงพร้อมกับหลักฐานข้างต้นด้วย
   3. มีเอกสารการตรวจ ATK มายืนยันก่อนเข้าห้องสอบ

สาขาวิชา

เนื้อหาวิชาสอบ

ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

    หมายเหตุ:
      เกณฑ์การตัดสิน เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ตามจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละค่าย
      กรณีนักเรียนต้องการแก้ไขข้อมูล อาทิเช่น เพศ ชื่อ-นามสกุล สนามสอบ ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขได้ผ่านทาง เว็บไซต์เท่านั้น
      ไม่เกินวันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565 หากพ้นกำหนดจะถือว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว
    เกณฑ์การตัดสิน เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ตามจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละค่าย
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
    กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://olympic.ubu.ac.th
สถานที่สอบคัดเลือก
   สถานที่สอบคัดเลือกกำหนดไว้เป็นหน่วยสนามสอบ มี 7 แห่ง นักเรียนอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดใดให้ไปสอบที่โรงเรียนที่เป็นหน่วยสนามสอบของจังหวัดนั้น สำหรับหน่วยสนามสอบกำหนดไว้มีดังนี้
    หน่วยสนามสอบที่ 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
    หน่วยสนามสอบที่ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
    หน่วยสนามสอบที่ 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
    หน่วยสนามสอบที่ 4 โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
    หน่วยสนามสอบที่ 5 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
    หน่วยสนามสอบที่ 6 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (ทุกสาขา ยกเว้นสาขา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ม.ต้น และดาราศาสตร์ ม.ปลาย)
    หน่วยสนามสอบที่ 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี (เฉพาะสาขา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ม.ต้น และดาราศาสตร์ ม.ปลาย)
ประกาศผลการคัดเลือก
การประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย 1 สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยจะแจ้งผลทางเว็บไซต์ https://olympic.ubu.ac.th และโรงเรียนที่เป็นหน่วยสนามสอบในภายหลังจากวันประกาศผลทางเว็บไซต์ การประกาศผลสอบคัดเลือกให้ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประกาศผลก่อน ส่วนศูนย์โครงการโรงเรียนขยายผล สอวน. จะประกาศในภายหลัง
ระยะเวลาการเข้าค่ายอบรม
  การเข้าค่ายอบรม จำนวน 2 ครั้ง คือ
    ค่าย 1 ในระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2565
    ค่าย 2 จัดอบรมระหว่างช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2566 (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
สถานที่จัดอบรม
    ค่าย 1 โรงเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ตามสาขา
    ค่าย 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
    ค่าย 1 โรงเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ตามสาขา
    ค่าย 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเข้าค่ายอบรม
    ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 ได้แก่
    ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดอบรม ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก และ ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ณ ศูนย์โรงเรียน จั
    ดอบรมระหว่างวันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2565 (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
การคัดเลือกตัวแทนศูนย์
    นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องผ่านการอบรม จากนั้นศูนย์ฯ จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด สาขาวิชาละ 6 คน เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ร่วมกับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. อื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อสรรหาผู้แทนนักเรียนไปเข้าค่ายโอลิมปิกของ สสวท. และคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป