ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook

ฝ่ายประสานงาน โทร. 0-4535-3401 ต่อ 4470,4422 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรสาร 0-4535-3422