เปิดรับสมัครในระหว่าง วันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2566
ชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
ขั้นตอนการสมัคร | ขั้นตอนการ การตรวจสอบ /แก้ไขสนามสอบ / แก้ไขอันดับศูนย์อบรม
   ** 1. นักเรียนสามารถสมัครได้ไม่เกิน คนละ 2 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท โดยแยกชำระเป็นสาขาวิชา
       2. กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัคร สามารถทำได้ก่อนคลิก "ใบชำระเงิน QR" หากต้องการเปลี่ยน หลังจากคลิก รับใบชำระเงินแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระเงินสาขาแรกที่สมัครก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครสาขาใหม่ได้ และต้องชำระค่าสมัครเพิ่มเติม
   ** ในการกรอกข้อมูลการสมัคร ให้ตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนการคลิก "ยืนยันบันทึก" เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในภายหลัง