คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

สาขาวิชา

คุณสมบัติของสาขาวิชา

ชีววิทยา
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 - 5
เคมี
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 - 5
ฟิสิกส์
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 - 5
คณิตศาสตร์
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 - 5
คอมพิวเตอร์
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 - 5
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 - 3 ต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2566 แต่ไม่น้อยกว่า 14 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ในปีการศึกษา 2564 ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 14 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
 • หมายเหตุ
 • 1 นักเรียนสามารถสมัครได้ไม่เกิน คนละ 2 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท
 • 2 กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัครหลังจากยืนยันข้อมูลแล้วผู้สมัครจะต้องชำระเงินสาขาแรกที่สมัครก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครสาขาใหม่ได้ ซึ่งต้องให้ทันในเวลาที่กำหนด

  สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ข้อมูลสาขาแรกที่สมัคร

สถานที่ในการเข้าค่ายอบรม

 • 1 ศุนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ ดาราศาสตร์ ม.ต้น และ ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
 • 2 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 • 3 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ
 • 4 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 • 5 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 • 6 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนมุกดาหาร
 • 7 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
 • 8 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 • 9 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 • 10 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี
 • 11 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

จำนวนที่รับเข้าโครงการ

ค่ายละ ไม่เกิน 35 คน
อบรมที่ศูนย์โรงเรียน โดยครูจากโรงเรียนเป็นผู้สอน