คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

สาขาวิชา

คุณสมบัติของสาขาวิชา

ชีววิทยา
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 - 5
เคมี
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 - 5
ฟิสิกส์
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 - 5
คณิตศาสตร์
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 - 5
คอมพิวเตอร์
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 - 5
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 - 3 ต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2568 แต่ไม่น้อยกว่า 14 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ในปีการศึกษา 2567 ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 14 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
 • หมายเหตุ
 • 1 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่เกิน คนละ 2 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท
 • 2 ในแต่ละสาขาวิชา นักเรียนจะต้องเลือกศูนย์อบรมอย่างน้อย 1 ศูนย์
 •         กรณีเลือก 2 ศูนย์ หมายถึง นักเรียนสามารถเข้าร่วมอบรมได้ทั้ง 2 ศูนย์อบรมแบบไม่มีเงื่อนไข โดยนักเรียนจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อของผู้ที่สามารถเข้าอบรมในศูนย์ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ที่นักเรียนเลือก โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของศูนย์ลำดับที่ 1 ก่อน
 •         กรณีเลือก 1 ศูนย์ นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อของผู้ที่สามารถเข้าอบรมในศูนย์ที่ไม่ได้เลือก
 • 3 กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัคร สามารถทำได้ก่อนคลิก "ใบชำระเงิน"
 • 4 หากต้องการเปลี่ยน หลังจากคลิก “ใบชำระเงิน” แล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระเงินสาขาแรกที่สมัครก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครสาขาใหม่ได้ และต้องชำระค่าสมัครเพิ่มเติม

สถานที่ในการเข้าค่ายอบรม

 • 1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 • 2 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ
 • 3 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 • 4 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 • 5 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนมุกดาหาร
 • 6 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
 • 7 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 • 8 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 • 90 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี
 • 10 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 • 11 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาดาราศสตร์ ม.ต้น ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 • 12 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

จำนวนที่รับเข้าโครงการ

ค่ายละ ไม่เกิน 35 คน
อบรมที่ศูนย์โรงเรียน โดยครูจากโรงเรียนเป็นผู้สอน