รายงาน การยืนยันสิทธิ์

สาขา   

ลำดับชื่อ - สกุลโรงเรียนสถานะ
01 นายพิสิษฐ์ เมตตาพินันท์เดชอุดม ยืนยัน เข้าค่าย  
02 นางสาวจิรัชญา บุญเฉลียวเดชอุดม ยืนยัน เข้าค่าย  
03 เด็กชายภาสกร ม่วงศรีทองเบ็ญจะมะมหาราช ยืนยัน เข้าค่าย  
04 นายนิวัฒน์ ปากหวานคำบกวิทยาคาร ยืนยัน เข้าค่าย  
05 นายกมลเทพ เข็มเพชรยโสธรพิทยาคม ยืนยัน เข้าค่าย  
06 นางสาวณัฐภัทร สุมาลุย์ลือคำหาญวารินชำราบ ยืนยัน เข้าค่าย  
07 นางสาวณัฐชยา รัตนโกศลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยืนยัน เข้าค่าย  
08 นายสิปปกร ปิยะประสิทธิ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยืนยัน เข้าค่าย  
09 นายฐปนรรฆ์ เทพสุวรรณวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยืนยัน เข้าค่าย  
10 เด็กหญิงณัฐนิช มะโนขันธุ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยืนยัน เข้าค่าย  
11 นางสาวปวีณ์กร ลุสมบัติวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยืนยัน เข้าค่าย  
12 นางสาวอารียา อุทัยแสนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยืนยัน เข้าค่าย  
13 นายธนดล อย่างสวยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยืนยัน เข้าค่าย  
14 เด็กหญิงปิ่นมุก พจนาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยืนยัน เข้าค่าย  
15 นางสาวกฤตยา บึงไกรศรีสะเกษวิทยาลัย ยืนยัน เข้าค่าย  
16 เด็กชายกิตติธัช บุญปกเบ็ญจะมะมหาราช ยืนยัน เข้าค่าย  
17 นายธรารักษ์ สีลาชาติเบ็ญจะมะมหาราช ยืนยัน เข้าค่าย  
18 นางสาวณัฏฐ์ชญาดา จิวิริยะวัฒน์กันทรารมณ์ ยืนยัน เข้าค่าย  
19 นางสาวญาราภรณ์ สีหลัานารีนุกูล ยืนยัน เข้าค่าย  
20 นางสาวกิติญา ศีลโภไคยยโสธรพิทยาคม ยืนยัน เข้าค่าย  
21 นายธนภัทร พงศ์กฤตธนชาติลือคำหาญวารินชำราบ ยืนยัน เข้าค่าย  
22 นางสาวกาญจน์ธิดา กองสินลือคำหาญวารินชำราบ ยืนยัน เข้าค่าย  
23 นางสาววรรษชล นวลอินทร์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยืนยัน เข้าค่าย  
24 นายณภัทร ไชยสัจวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยืนยัน เข้าค่าย  
25 นางสาวพิชญา ปราศจากศรีสะเกษวิทยาลัย ยืนยัน เข้าค่าย  
26 นายปราชญ์ โจทกราชเบ็ญจะมะมหาราช ยืนยัน เข้าค่าย  
27 นายประกาศิต พุ่มพวยปิยะมหาราชาลัย ยืนยัน เข้าค่าย  
28 นางสาวปรัษนี พรหมประดิษฐ์ลือคำหาญวารินชำราบ ยืนยัน เข้าค่าย  
29 นางสาววลัยวรรณ บุญก้อนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยืนยัน เข้าค่าย  
30 นางสาวณธร ภัทรทิวานนท์สตรีสิริเกศ ยืนยัน เข้าค่าย