นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (“มหาวิทยาลัย”) ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
1.การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
1. มหาวิทยาลัยเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย หรือบริการอื่นใดของมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และมหาวิทยาลัยจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน
2.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
1. มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็น ภายใต้อำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนด หรือรับรองตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 เท่านั้น ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น มหาวิทยาลัยจะแจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน มหาวิทยาลัยจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินการของมหาวิทยาลัย การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่
   1. เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
   2. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
   3. เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
   4. เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
   5. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
4. มหาวิทยาลัยจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่
   1. ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
   2. เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
   3. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
   4. เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
   5. เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
   6. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
5. มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานหรือการให้บริการของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
4.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน
3. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิที่ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่า จะให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ หรือระบบออนไลน์อื่นใด และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน มหาวิทยาลัยจึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
   (1) หมายเลขไอพี (IP Address)
   (2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย สำหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์
5. มหาวิทยาลัยจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
   (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
   (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
5.การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจำกัด
1. มหาวิทยาลัยจะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. มหาวิทยาลัยจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
   (1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
   (2) ได้รับความยินยอมจากท่าน
   (3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
   (4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
   (5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
3. ในบางกรณีมหาวิทยาลัยอาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
6.การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยจะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร
2.หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
   (1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
   (2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
   (3) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
   (4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
   (5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก
7.การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น
1. มหาวิทยาลัยอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งขอความยินยอม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
   (1) บุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
   (2) วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
   (3) วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
   (4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเชื่อมโยง
   (5) บุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
2. ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น มหาวิทยาลัยจะแสดงชื่อผู้เก็บรวบรวม บุคคลผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน เพื่อให้ท่านได้รับทราบ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดทำบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และขอความยินยอมก่อนการดำเนินการ
8.การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
1. มหาวิทยาลัยอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง
2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดศึกษาจากนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็ม หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อมหาวิทยาลัยได้ที่:

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-353-000
เว็บไซต์ : https://www.ubu.ac.th/